تولید نرم افزار سفارشی

شرکت نرم افزاری سورس کد برای اولین بار در سطح منطقه نرم افزار های سفارشی در زمینه های مختلف برای همشهریان و مراجعه کنندگان سایر شهر ها طراحی خواهد کرد.


تولید نرم افزار سفارشی

این نرم افزار ها میتوانند با موضوعات زیر باشند:

  • حسابداری
  • انبارداری
  • اتوماسیون
  • مدیریت مشتریان
  • مدیریت مطب
  • و سایر حیطه های کاری